ഒരു പരാജിത കാമുകന്റെ ആത്മരോഷം!

Malayalam Poem – Blabbering of a failed lover.
സ്വന്തം കവിത. ഇത്തവണ അല്പം ആധുനികം ആയിപ്പോയി, ക്ഷമിക്കുക. പിന്നെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരോ, മരിച്ചു പോയവരോ…. അങ്ങനെ എന്തോ ഒന്ന് പറയുമല്ലോ… അത് ഞാനും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു! വിഷയം? മറ്റെന്താ, പ്രണയം തന്നെ!